Rådgivning

Vi utfører rådgivningstjenester overfor bedrifter av varierende størrelser og kompleksitet og på tvers av bransjer. I mange tilfeller er vi en viktig støttespiller og samtalepart for ledelsen. Vi kan tilby kompetanse og erfaring fra nedenstående områder gjennom mange års praksis.

Skatt, avgift og regnskap

 • Besvare henvendelser fra skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Utrede konsekvenser av planlagte eller gjennomførte transaksjoner
 • Rådgivning med bakgrunn i konkrete problemstillinger overfor eksisterende/nye kunder, herunder muligheter for tilpasninger
 • Generell veiledning/opplæring innenfor disse fagområdene
 • Bistand i forbindelse med personlige selvangivelser

Selskapsstiftelse og avvikling

 • Bistand i forbindelse med nyetablering og avvikling av selskaper
 • Utarbeidelse av åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd
 • Bistand ved verdivurderinger
 • Utarbeidelse av avviklingsbalanser

Bistand med egenkapitaltransaksjoner og andre omorganiseringer

 • Verdivurderinger
 • Generasjonsskifter
 • Analyse av finansiell struktur, likviditet, kontantstrøm m.m.
 • Finansiell restrukturering
 • Vurdering av skatte-, avgifts- og regnskapsmessige konsekvenser
 • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner

Finansiell og regnskapsmessig due diligence

 • Informasjonsgrunnlag i oppkjøps- og salgsprosesser
 • Dokumentasjon av risikofaktorer og faktagrunnlag som øker forståelsen av virksomheten
 • Samtalepart for ledelsen

Økonomistyring

 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyse
 • Risikoanalyse
 • Samtalepartner

Internkontroll

 • Gjennomgang og vurdering av økonomiske rapporteringsrutiner og styringssystemer
 • Identifikasjon av risiki, analyse av konsekvenser og forslag til tiltak
 • Samtalepartner

Styrerådgivning

 • Bistand med protokoller
 • Styrets plikter og ansvar
 • Styreinstruks
 • Regnskapet som beslutningsunderlag og styringsverktøy

Utleie av personell

 • For bedrifter som har det ekstra hektisk i perioder eller som får permisjoner, sykdom eller annet fravær i regnskapsavdelingen kan vi stille med personell som utfører arbeidsoppgaver etter behov