Vi tilbyr følgende revisjonstjenester

Revisjon og bekreftelser

  • Revisjon av årsregnskap
  • Begrenset revisjon av delårsregnskaper
  • Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet/prosjektregnskap

Andre attestasjoner

  • Attestasjon av redegjørelser og kapitalinnskudd, fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer i tråd med selskapslovgivningen
  • Attestasjon av ligningspapirer
  • Attestasjon av momsrefusjon / momskompensasjon
  • Andre bekreftelser overfor offentlige myndigheter eller tilskuddsgivere


Øvrig bistand

  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser ved tingsinnskudd, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner
I tillegg til attestasjonsoppgaver som selskapets revisor yter vi også en rekke rådgivningstjenester og annen bistand.